Tietoa jätevesilainsäädännöistä

Tietoa jätevesilainsäädännöstä

Haja-asutusalueella viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä, koskettaa ympäristönsuojelulaki ja jätevesiasetus (157/2017) eli valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla. Sama Jätevesilainsäädäntö koskettaa niin vakituisesti asutuksessa kuin vapaa-ajankäytössä olevia kiinteistöjä.

Ympäristönsuojelulaki ja hajajätevesiasetus asettavat tavalliselle kansalaiselle juridiset reunaehdot, jotka tulee ottaa huomioon mietittäessä haja-asutusalueiden talousjätevesien puhdistamisen vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Nämä koskettavat kaikkia uusien kiinteistöjen rakentajia, vanhojen korjaajia ja saneeraajia, sekä haja-asutusalueella asuvia.

Jätevesilainsäädäntö lyhyesti

Kiinteistökohtaista jätevesilaisäädäntöä koskettaa pääsääntöisesti ympäristönsuojelulaki ja jätevesiasetus (157/2017 valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla).

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleessa ympäristönsuojelulaissa säädetään yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista. Ympäristönsuojelulain mukaan (YSL) haja-asutusalueen kiinteistön omistajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksesta ympäristöön, ympäristöriskeistä, niiden hallinnasta ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Kiinteistön omistajalla on yleinen velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista.

Lisäksi ympäristönsuojelulaissa on kielto pohjavesien (§17) ja maaperän (§16) pilaamiselle. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia, ettei aiheuta pohjaveden hankintaan soveltuvalla alueella vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kielto koskee myös toisen kiinteistöllä olevaa pohjavettä.

Haja-asutuksen jätevesiin sovelletaan myös ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskieltoa (16 §). Sen perusteella maahan ei saa jättää tai päästää jätettä, muuta ainetta, eliöitä tai pieneliöitä siten että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua

  • vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle,
  • viihtyisyyden huomattavaa vähentymistä tai
  • muuta näihin verrattavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.


Kiellon tarkoituksena on turvata pohjaveden laadun säilyminen maaperän kautta tapahtuvalta pilaantumiselta. Ympäristönsuojelulaissa (YSL) haja-asutusalueen kiinteistön omistaja velvoitetaan johtamaan jätevedet niin, ettei ympäristölle aiheudu pilaantumisen vaaraa ja ettei jätevedet aiheuta haittaa terveydelle. Kiinteistönomistajan on huolehdittava että jätevesien käsittelyssä on käytössä ympäristön kannalta parhaat mahdolliset menetelmän ja käyttökelpoinen tekniikka.

Tutustu vuoden 2017 aikana voimaantuolleeseen lainsäädäntöön talousjätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla.

 

Tämän sivun ympäristönsuojelulakia ja jätevesiasetusta koskevat kohdat on laadittu huhtikuussa 2017 voimaan tulleen jätevesilainsäädännön mukaisesti.