Jätevesiasetus

Jätevesilainsäädäntö kattaa Ympäristönsuojelulain lisäksi jätevesiasetuksen (157/2017 valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla) Jätevesiasetuksen täydentää YSL:ssä määritetty jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä.

Jätevesijärjestelmän mitoittaminen perustuu arvioon kiinteistön ympäristölle aiheuttamasta kuormituksesta. Kiinteistön aiheuttama kuormitus lasketaan haja-asutuksen kuormituslukuun perustuen, joka määritetään jätevesi asetuksessa.

Haja-asutuksen kuormitusluku on yksinkertainen ja riittävän luotettava menetelmä määrittää asumisen jätevesien kuormitus ympäristölle. Kiinteistön aiheuttama kuormitus määritetään kertomalla yhden asukkaan aiheuttama kuormitus keskimääräisellä kiinteistöllä asuvien määrällä.

Kuormitusluku määrittää laskennallisen kiinteistön yhden asukkaan ympäristölle aiheuttaman kuormituksen (BOD7 50g, P 2,2 g/hlö ja N 14 g/hlö). Yhden asukkaan kuormitus perustuu asetuksessa määritettyyn laskennalliseen lukuun, koska käsittelemättömän jäteveden aiheuttaman kuormituksen mittaaminen ei ole yksiselitteisen ongelmatonta tai tulokset ovat epätarkkoja.

Kunnilla on alueellisiin erityistarpeisiin perustuen mahdollisuus määritellä myös tiukennetun vaatimustason alueita. Syitä ankaramman puhdistusvaatimustason alueille ovat yleensä vedenottamon, pohjavesialueen, herkkien ranta-alueiden tai arvokkaiden virkistyskohteiden läheisyys. Jätevesiasetus määrittää ohjeellisen tason pilaantumiselle herkillä alueella, jonka mukaan kunta voi määrittää tiukennettuja puhdistusvaatimuksia.

Jätevesiasetus täydentää ja tarkentaa Ympäristönsuojelulakia ja määrittää keskeiset reunaehdot jätevedenpuhdistamiselle haja-asutusalueilla:

  • suositus tiukennetuista puhdistustulosvaatimuksista
  • Jätevesiselvityksen sisältö
  • Jätevesisuunnitelman sisältö
  • Järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden vaatimukset
     

Pipelife-kumppanit osaavat asiantuntemuksellaan varmistaa, että hankkimasi Pipelife puhdistusjärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen tavoitteet.

Tämän sivun ympäristönsuojelulakia ja jätevesiasetusta koskevat kohdat on laadittu huhtikuussa 2017 voimaan tulleen jätevesilainsäädännön mukaisesti.