Ympäristönsuojelulaki (§YSL)

Vuonna 2017 asetetun ympäristönsuojelulain (YSL) mukaan haja-asutusalueiden kiinteistöillä on velvollisuus johtaa jätevedet niin ettei ympäristölle aiheudu pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelulaki kieltää myös pohjavesien pilaamisen. Kiinteistönomistajan on huolehdittava että jätevesien käsittelyssä on käytössä ympäristön kannalta parhaat mahdolliset menetelmät ja käyttökelpoinen tekniikka.

Ympäristönsuojelulaissa on jäteveden puhdistamisen näkökulmasta otettava huomioon seuraavia periaatteita:

  • Yleinen kielto maaperän ja pohjavesien pilaamiselle
  • Velvollisuus yleisesti puhdistaa jätevedet
  • Vaatimus jäteveden puhdistukseen soveltuvasta jäteveden puhdistusjärjestelmästä
  • Käsittelyvaatimuksista poikkeamisen mahdollisuudet


Lisäksi ympäristönsuojelulaissa on keskeisiä yleisiä periaatteita, jotka on huomioitava myös jätevesijärjestelmää valittaessa. Näitä periaatteita ovat:

  • selvillä olovelvollisuus
  • aiheuttamisperiaate
  • ennaltaehkäisyn ja minimoinnin periaate
  • varovaisuus- ja huolellisuusperiaate
  • parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate


Kiinteistön omistajan on siis oltava selvillä velvollisuuksistaan jäteveden puhdistamiseen liittyen ja tunnettava vastuunsa, jotta vaaraa ympäristön pilaantumisesta ei syntyisi. Kiinteistöllä on oltava jäteveden puhdistusjärjestelmä, jolla kiinteistön aiheuttama kuormitus kyetään puhdistamaan kyseisen kohteen vaatimusten mukaisesti.  Kiinteistön omistajan on pyrittävä toimillaan pienentämään ympäristön pilaantumisen vaaraa käyttäen parhaita taloudellisesti mahdollisia teknisiä järjestelmiä.

Ympäristönsuojelulain mukaan talousjätevesien puhdistamisessa noudatetaan haja-jätevesiasetuksessa määritettyä perustason puhdistusvaatimusta. Puhdistusvaatimus koskee kaikkia uusia viemäriverkoston ulkopuoliselle alueelle rakennettavia kiinteistöjä.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kohteiden osalta jätevesilainsäädäntöön tuli huhtikuussa 2017 kohtuullistava muutos: Enintään 100 m etäisyydellä rannasta tai pohjaveden ottoon soveltuvasta alueesta sijaitsevat kiinteistöt tuli saattaa jätevesisetuksen perustasovaatimuksen mukaiseksi 31.10.2019 mennessä. Muulla alueella sijaitsevilla kiinteistöllä jätevesijärjestelmän saneeraus tulee saattaa jätevesiasetuksen peruspuhdistusvaatimustason mukaiseksi, kun kiinteistöön tai sen vesi- ja viemärilaitteistoon tehdään merkittävä saneeraustoimenpide.

Katso Suomen Ympäristökeskuksen sivuilta kiinteistösi sijainti suhteessa vesistöön

Täältä SYKE karttapalveluun

Siirtymäaikavaatimuksesta voidaan hakea kunnan viranomaiselta ympäristönsuojelulaissa määritetyillä perusteilla poikkeusta. Poikkeuksen hakemisen perusteella on ympäristön kuormituksen vähäisyys ja sosiaalinen peruste. 

Ympäristölain säädöksiä tarkennetaan erillisellä jätevesiasetuksella, jolla määritetään vaadittava puhdistustaso, talousjätevesien kuormitus ympäristöön sekä jätevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä, huollosta ja lietteen poistamisesta.

Lue lisää jätevesiasetuksesta.

Pipelife-kumppanit osaavat asiantuntemuksellaan varmistaa, että hankkimasi Pipelife puhdistusjärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen tavoitteet.

Tämän sivun ympäristönsuojelulakia ja jätevesiasetusta koskevat kohdat on laadittu huhtikuussa 2017 voimaan tulleen jätevesilainsäädännön mukaisesti.