Jätevesiasetus

Jätevesiasetuksen tavoitteet:

Vuoden 2004 alusta tuli voimaan Ympäristönsuojelulain (YSL) nojalla annettu asetus, joka koskee haja-asutusalueiden talousjätevesiä. Asetuksen tarkoituksena on tehostaa jätevesien käsittelyä ja vähentää haja-asutusalueiden vesistöille aiheuttamaan kuormitusta ja vähentää ympäristön pilaantumista. Asetuksen tavoitteena on luoda mahdollisuudet jätevesien paikalliselle puhdistamiselle siten etteivät pohja- tai pintavedet pilaantuisi, sekä parantaa vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja hidastaa rehevöitymistä.

Ympäristönsuojelulakiin tarkennettiin keväällä 2011 haja-asutuksen jätevesien käsittelyä määrittäviä pykäliä jotka olivat aikaisemmin olleet määritetty jätevesiasetuksella. Ympäristösuojelulakiin lisättiin edellytys kiinteistöille jätevesijärjestelmästä, sekä perusteet poikkeuksiin jätevesien puhdistamisen järjestämisestä.

Jätevesiasetuksen siirtymäaikaa jatkettiin 26.3.2015 valtioneuvoston hyväksymänä. Siirtymäaikaa jatkettiin kahdella vuodella 15.3.2018 asti.

Jätevesiasetuksen soveltaminen

Jätevesiasetuksen mukaiset vaatimukset talousvesien käsittelylle ja puhdistamiselle ovat voimassa kaikissa viemäriverkon ulkopuolisissa kiinteistöissä niin vakituisesti asutuissa kuin vapaa-ajan kiinteistössä. Jätevesiasetuksella määritellään jätevesien käsittelyn, jätevesijärjestelmien rakentamisen huoltamisen reunaehdot. Lisäksi jätevesiasetuksessa määritellään jätevesilitteiden käsittelyyn, keräilyyn ja jatko käsittelyyn liittyvistä asioista.

Tutustu jätevesiasetukseen alkuperäisenä säädöksestä - Finlex

Puhdistusvaatimukset

Jos kiinteistö ei kuulu viemäriverkoston piiriin, on talouden jätevedet käsiteltävä asetuksen mukaisesti jätevedenpuhdistusjärjestelmällä. Jäteveden puhdistamisessa useille menetelmillä päästään jätevesiasetuksessa asetetuihin puhdistusvaatimuksiin. Jätevesiasetuksessa ei oteta kantaa yksittäisten järjestelmien tai käytettyjen puhdistusmenetelmien paremmuuteen, vaan asetetaan laitteistoille puhdistustulosvaatimukset, jotka laitteiston tulee saavuttaa.

Puhdistusjärjestelmän tulee vähentää jätevedestä orgaanista ainesta, fosforia ja ravinteita. Asetuksessa organisen aineksen määrää ja puhdistustuloksia mitataan biologisella hapenkulutusluvun (BHK7). Fosforin määrää mitataan kokonaisfosforiluvulla (Kok P) ja ravinteiden määrää kokonaistyppi (Kok N) luvulla. Orgaanisen aineen on vähennyttävä vähintään 80%. Lisäksi järjestelmän tulee vähentää 70% kokonaisfosforin määrästä ja 30% kokonaistypen määrästä.

Lievennetyt tai tiukennetut puhdistusvaatimukset

Uudistuneessa jätevesilainsäädännössä lähdetään oletuksesta, jossa vaatimukseva jäteveden puhdistamoille ovat lievennetyt vaatimukset. Lisäksi puhdistusvaatimustaso ymmärretään puhdistamoiden suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana. Puhdistusvaatimukset ottavat tällöin huomioon puhdistustulosten vaihtelut kausittaisesta ja käyttömäärien vaihtelusta johtuen.

Kunnilla on alueellisiin erityistarpeisiin perustuen mahdollisuus määritellä tiukennetun vaatimustason alueita. Ankaramman puhdistusvaatimustason alueilla jätevedestä on puhdistettava orgaanista ainetta 90%, kokonaisfosforia määrästä 85% ja 40% kokonaistypen määrästä. Syitä Ankaramman puhdistusvaatimustason alueille ovat yleensä vedenottamon, pohjavesialueen, herkkien ranta-alueiden tai arvokkaiden virkistyskohteiden läheisyys.

Asetuksessa annetaan kiinteistökohtaiselle jätevedenkäsittelylle puhdistusvaatimukset, jotka uusien rakennusten on täytettävä heti, ja olemassa olevien kiinteistöjen saatettava asetuksen mukaiseksi siirtymäajan sisällä, joka päättyy 15.3 2018 lopussa. Vaivattomin ratkaisu on valita testattu ja vaatimukset täyttävä järjestelmä, joka ammattilaisen asentamana on alusta asti huoleton ja varmatoiminen käyttää.

Jätevesisuunnitelma

Uutta jätevesijärjestelmää rakennettaessa tai olemassa olevaa järjestelmää parannettaessa jätevesijärjestelmästä on laadittava jätevesisuunitelma. Tämä suunnitelma liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen mukaan. Jätevesiasetus määrittelee jätevesisuunnitelman sisältöä ja henkeä seuraavasti:

  • perustuttava riittäviin maastomittauksiin ja maaperätutkimuksiin sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteiden ja talousvesikaivojen selvityksiin
  • mitoitetaan jätevesien määrän, laasun ja kuormitusvaihteluiden mukaan ajatellen kiinteitön elinkaarta
  • esitetään jätevesijärjestelmän rakenne, jäteveden käsittelyjärjestelmän toimintaperiaate ja arvio puhdistusjärjestelmällä saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta
  • luotettavan, puolueettoman tutkimuslaitoksen tutkimustulos jätevesijärjestelmän puhdistustuloksista
  • mikäli tutkimustuloksia ei ole, on esitettävä suunnitelma puhdistusvaatimusten toteamiseksi
  • suunnitelman on oltava rittävän yksityiskohtainen jätevesijärjestelmän rakentamiksi ja rakennustyön valvomiseksi
  • tulevasta ja lähtevästä vedestä on voitava ottaa edustavia näytteitä
  • huolto- ja hoitotoimenpiteet pitää pystyä suorittamaan vaivattomasti ja pudistusjärjestelmässä on oltava tarpeelliset varo- ja hälytyslaitteet ilmoittamassa järjestelmän toimintahäiriöstä

Selvitys jätevesijärjestelmästä:

Jätevesiasetuksessa velvoitetaan kaikkia haja-asutusalueen kiinteistöjä laatimaan selvityksen kiinteistän jätevesien nykyisestä käsittelyratkaisusta, josta voidaan arvioida kiinteistön kuormitus ympäristöön. Selvitys tehdään yleensä kiinteistöihin, jotka on rakennettu jätevesiasetuksen voimaan tuloa edeltäneenä aikana. Selvityksessä tulee kuvata käytössä oleva puhdistusjärjestelmä ja arvio kuormituksesta sekä selvitys jätevesiasetuksen vaatimusten toteutumisesta.

Jätevesijärjestelmän asentaminen

Jätevesiasetuksessa edellytetään toimenpideluvan noudattamista. Jätevesijärjestelmästä on oltava kiinteistöllä ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka on tarvittaessa esitettävä viranomaiselle. Kiinteistän omistajan on käytettävä ja huollettava jäteveden puhdistusjärjestelmää ohjeiden mukaisesti siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään.

Jätevesiasetuksen tulkitseminen

Jätevesiasetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi Ympäristöministeriö on perustelumuistiossaan antanut tulkintaohjeita jätevesiasetuksen haasteellisiin yksityskohtiin, kuten jätevesijärjestelmien puhdistustulosvaatimukset ja tietyt avain käsitteet kuten vähäiset vesimäärät.

Tutustu Ympäristövalikunnan mietintöön jätevesiasetuksen tulkitsemiseksi täältä.

 

Lähetä muistilista Tulosta muistilista

Suunnittelu

Varmista jätevesijärjestelmän huolellisella suunnittelulla, puhdistusteho ja helppo huollettavuus nyt ja tulevaisuudessa. Jätevesijärjestelmä mitoitetaan kiinteistösi koon mukaisesti, myös uusia tulevia omistajia varten.

Pipelife Ympäristö -kumppaneiden joukosta löydät alueesi erityispiirteet tuntevansuunnittelijan. Suunnittelijamme ovat tottuneet toimimaan saumattomasti asentajiemme kanssa. Pipelife Ympäristö -tuotteiden laaja valikoima mahdollistaa, että kiinteistösi tarpeisiin löytyy sopiva puhdistusjärjestelmä. 

Täytä yhteydenottopyyntö ja lähin suunnittelijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Sulje Seuraava

Asennus

Jätevesijärjestelmän toimivuus  varmistetaan asiantuntevalla asennuksella. Kumppanimme asentavat valitsemasi järjestelmän asiantuntemuksella ja saumattomalla yhteistyöllä suunnittelijan kanssa.

Pipelife Ympäristö -kumppanuusohjelmassa mukana olevat asentajat ovat asiantuntevia  ja koulutettuja.
Valitse tarpeeseesi sopiva Pipelife Ympäristö vedenpuhdistusjärjestelmä tuotehakukoneellamme ja välitä valintasi lähimmälle asentajalle.

Sulje Seuraava Edellinen

Rahoitus

Pipelife Ympäristö -järjestelmän voit hankkia nyt myös helposti ja kätevästi Pipelife-rahoituksen avulla. Edullisesta Pipelife-rahoituksesta voit kysyä Pipelife Ympäristökumppaneiltamme tarjouspyynnön yhteydessä. Pipelife Rahoituksen sinulle  tarjoaa Pohjola-rahoitus.

Lue lisää Pipelife-rahoituksesta

 

Sulje Seuraava Edellinen

Huoltosopimukset

Toimiakseen tehokkaasti jätevedenpuhdistusjärjestelmäsi vaatii ajoittaisia huoltotoimenpiteitä.

Pipelife tarjoaa asiantuntevan ja osaavan huoltopalvelun tuotteidensa lisäpalveluna. Koulutetut alueellisesti toimivat huoltopalvelukumppaniyritykset varmistavat ammattitaidolla, että jätevedenpuhdistusjärjestelmäsi toimii moitteettomasti nyt ja tulevaisuudessa. Huoltopalvelun voit hankkia vuosisopimukseen perustuen tai kertakäyntinä. Katso alueesi huoltopalvelun tarjoaja täältä.

Huollon tueksi tarjoamme Pipelife Ympäristö Klubin, josta löydät huoltoohjeet, huoltokirjan ja asennusohjeet sähköisesti. Klubiin pääset täältä

Pipelife Ympäristötuotteiden varaosat ja huoltotuotteet saat verkkokaupastamme. 

 

Sulje Seuraava Edellinen

Avustukset

Tiesithän että Pipelife Ympäristö -jätevesijärjestelmien hankintaan ja asennukseen on saatavissa avustuksia useista eri lähteistä. Jätevesijärjestelmien hankintaan ja uudistamiseen liittyviä avustuksia myöntävät alueelliset ympäristökeskukset, alueelliset ympäristövirastot ja kunnat.

Lue lisää avustusmahdollisuuksista täältä

Sulje Edellinen